Latest News

ประเด็นที่ควรรู้ก่อนจดทะเบียนเลิกบริษัท

บทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจและต้องระวังเรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับการเลิกกิจการ เพื่อที่จะรู้จุดของปัญหา และแก้ไขได้อย่างทันท่วงที และไม่ให้เกิดเรื่องขึ้นตามมา

อย่างแรกที่ควรรู้ คือ การ จดทะเบียนเลิกบริษัทต้องผ่านการยอมรับจากผู้ถือหุ้นแล้วทั้งหมด ถ้าเกิดหากมีท่านไหนไม่เห็นด้วยแต่คุณดำเนินการยกเลิกกิจการไปแล้ว ทางคุณจะถูกฟ้องร้องเอาได้ จึงเกิดเป็นขั้นตอนแรกของการยกเลิกกิจการนั่นก็คือ การจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมาย และให้ลงมติกันคะแนนของเสียงข้างมากต้องไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด ข้อนี้ต้องควรระวังเป็นอย่างแรกเพื่อป้องกันความเสี่ยงการถูกฟ้อง

อย่างที่สอง ต้องนำส่งงบการเงินให้ครบก่อนที่จะเลิกกิจการ ถ้าหากคุณมีงบการเงินย้อนหลัง จำเป็นที่จะต้องนำส่งให้ครบถ้วนก่อน เพราะขั้นตอนการจดเสร็จชำระบัญชีหรือขั้นตอนสุดท้าย บริษัทจะต้องยื่นงบการเงิน ณ วันเลิกกิจการด้วย ถ้าหากไม่ได้ยื่นแล้วดำเนินการเลิกกิจการไปแล้ว จะไม่สามารถส่งงบย้อนหลังได้อีกแล้ว และจะมีผลตรงขั้นตอนการทำงบการเงิน ณ วันเลิกกิจการ เพราะต้องมีตัวเลขการเงินของปีก่อนๆยกมาด้วย

อย่างที่สาม ถ้าเกิดคุณยังมีภาษีต่างๆที่ยังค้างชำระอยู่ ควรรีบจัดการให้เรียบร้อย เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล , ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น หากคุณดำเนินการ จดทะเบียนเลิกบริษัท เรียบร้อยแล้วแต่ยังมีค่าภาษีค้างชำระอยู่ แสดงว่าคุณยื่นจดทะเบียนเป็นเท็จ และผิดกฎหมายทางอาญา

อย่างสุดท้ายที่ขอฝากเอาไว้ คือการหานักบัญชีที่เชี่ยวชาญในเรื่องของงบการเงินและด้านภาษีจริงๆมา ต้องมีการวางแผนที่ดีเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน หรือสิ่งที่ควรรู้อีกอย่างในการจ้างผู้ทำบัญชีการ จดทะเบียนเลิกบริษัท เลยก็คือ ปกติการจดเสร็จชำระบัญชีจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนเท่านั้น และถ้าเกิดว่าบริษัทที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเลิกกิจการ จะใช้ระยะเวลา 3 เดือน – 1 ปี

Scroll to top