Latest News

ขั้นตอนตรวจสอบบัญชี ต้องทำยังไงบ้าง

ขั้นตอนตรวจสอบบัญชี ถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากในการทำธุรกิจ ซึ่งหลักๆแล้วการมีผู้ตรวจสอบบัญชี จะสามารถแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินได้งบการเงินของกิจการจะแสดงฐานะการเงิน ผลของการดำเนินงานมาทั้งหมดและกระแสเงินสดของกิจการ ดังนั้นการมีผู้ตรวจสอบบัญชีอยู่ในบริษัทถือว่าดี ถ้าอย่างนั้นเราลองไปดูขั้นตอนการตรวจสอบบัญชีกันคร่าวๆดีกว่า

ขั้นตอนที่ 1

ทางผู้ตรวจสอบบัญชีจะสอบถามทางลูกค้าก่อนว่ากิจการเกี่ยวกับอะไร มีค่าบริการเท่าไหร่ เมื่อเรียบร้อยแล้วก็จะวิเคราะห์เรื่องความเสี่ยงของรายงานทางการเงิน ว่ามีความเสี่ยงในเรื่องของอะไรบ้าง ซึ่งข้อดีคือจะช่วยให้ฝ่ายบริหารงานระมัดระวังการบริหารงานเพิ่มมากขึ้น และหาทางแก้ไขได้ทันท่วงที

ขั้นตอนที่ 2

ผู้ตรวจสอบบัญชีจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีของลูกค้า และวางแผนตรวจสอบไปทำความเข้าใจกับระบบบัญชีทั้งหมดของลูกค้า และจะเข้าไปดำเนินการทดสอบระบบควบคุมภายในของกิจการ  ถ้าเกิดมีข้อบกพร่องขึ้นมาก็จะแจ้งลูกค้าให้ทราบทันที เพื่อไปปรึกษาทางฝ่ายบริหารมาดำเนินการแก้ไขต่อไป

ขั้นตอนที่ 3

จะลงลึกถึงการเข้าตรวจสอบยอดคงเหลือและรายละเอียดช่วงสิ้นงวด ตรวจสอบรายงานทางการเงิน และรวบรวมหลักฐานต่างๆ อาจจะมีการเดินทางไปดูโรงงานการผลิต ซึ่งจะวิเคราะห์ถึงความขัดแย้งของการนำเสนอข้อมูลในรายงานทางการเงิน จะช่วยได้ทราบถึงข้อผิดพลาดรายงานทางการเงินได้

ขั้นตอนสุดท้าย คือการสรุปผลและแสดงความเห็นต่อรายงานทางการเงิน ผู้ตรวจสอบบัญชีจะประเมินด้วยหลักฐานต่างๆ และตรวจสอบว่าควรทำหรือแก้ไขตรงไหนบ้าง ซึ่งขั้นตอนสุดท้ายนี้ลูกค้าก็จะได้รับรายงานการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับฐานะทางบัญชีของกิจการ  รวมไปถึงทราบประเด็นทั้งหมดว่าการตรวจสอบผ่านหรือไม่

 

Scroll to top